Kainei chawan – Joseon dynasty Korean pottery tea bowl