YABURE-TSUBO – Iga stoneware broken jar by Shiro Tsujimura