Antique Korean Joseon dynasty white porcelain bowl